10 câu nói chạm tự ái thoi thúc bạn thành công

Đừng xem mình là trung tâm của vũ trụ trong khi đó bạn chỉ là một hạt cát nơi sa mạc rộng lớn. Trong cuộc sống đôi khi cần những câu nói chạm tự ái thế này để thoi thúc bạn hành động mạnh mẽ hơn.

Hãy luôn nhớ rằng: Những gì cho đi đều có thể nhận lại

Hãy luôn nhớ rằng: Những gì cho đi đều có thể nhận lại

1. "I do not regret the things I have done, I regret the things I did not do when I had the chance."

"Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi." - Khuyết danh

2. "Just know, when you truly want success, you will never give up on it. No matter how bad the situation may get."

"Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa." - Khuyết danh

3. "In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure."

"Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại." - Bill Cosby

4. "The best revenge is massive success."

"Sự trả thù tốt nhất là một thành công vĩ đại." - Frank Sinatra

5. "The biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying at all."

"Thất bại lớn nhất bạn có thể gặp trong đời là chẳng bao giờ cố gắng." - Khuyết danh

 

6. "Life has two rules: 1 Never quit 2 Always remember rule 1."

"Cuộc sống có 2 nguyên tắc: 1 Không bao giờ từ bỏ; 2 Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1" - Khuyết danh

7. "Do not worry about failures, worry about the chances you miss when you do not even try."

"Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng." - Jack Canfield

8. "We learn something from everyone who passes through our lives.. Some lessons are painful, some are painless.. but, all are priceless."

"Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó... Một số bài học rất đau đớn, một số thì không... Nhưng tất cả đều vô giá." - Khuyết danh

9. "Three things you cannot recover in life: the WORD after it is said, the MOMENT after it is missed and the time after it is gone. Be Careful!"

"Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận!" - Khuyết danh

10. "Love what you have. Need what you want. Accept what you receive. Give what you can. Always remember, what goes around, comes around..."

"Yêu những gì bạn có. Cần những gì bạn muốn. Chấp nhận những gì bạn nhận được. Cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng: những gì cho đi đều có thể nhận lại..." - Khuyết danh

 

TIN LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN